Regulamin Klubu

Głównym zadaniem KLUBU jest integracja środowiska oraz wspieranie rozwoju optoelektroniki w kraju.

Członkowie KLUBU zobowiązani są do rzetelnego prezentowania swoich osiągnięć naukowych i technicznych, dbania o zachowanie odpowiednich standardów etycznych oraz działania na rzecz rozwoju optoelektroniki w kraju. Działalność klubu powinna zmierzać do zapewnienia członkom klubu wpływu na kierunki rozwoju prac badawczych oraz wdrożeniowych w zakresie techniki laserowej.

Nowym członkiem może zostać osoba z wyższym wykształceniem zajmująca się techniką laserową od co najmniej 10-ciu lat i rekomendowana przez członka KLUBU

W okresie pomiędzy dwoma kolejnymi zebraniami osoba taka pozostaje członkiem oczekującym. Po tym czasie, po uzyskaniu większości głosów w trakcie jawnego głosowania, przyjmowana jest do KLUBU.

Zasady organizacyjne
  1. Władze KLUBU w składzie: prezes, sekretarz i skarbnik wybierane są co 3 lata.
  2. Spotkania członków Klubu odbywają się co najmniej raz na kwartał. Na każdym zebraniu dyskutowane są wybrane problemy techniki laserowej.
  3. Logo KLUBU stanowią litery KL