Kraje Europy Środkowej i Wschodniej znajdują się lub znajdą w najbliższych latach w fazie połączenia z Unią Europejską. Staną się tym samym wartościowymi członkami rozwijającej się, ukierunkowanej na rynek europejski społeczności naukowej. Sprawą najwyższej wagi, zarówno w odczuciu instytucji z Unii Europejskiej jak i nowych, potencjalnych państw członkowskich, jest wsparcie integracji państw kandydujących na wielu polach przejścia, włączając w to naukę i technologię, edukację, przekaz know-how, zastosowania i wdrożenia.

Tak nowoczesna dziedzina nauki i techniki jak "optoelektronika i lasery", a w szczególności ich zastosowania w przemyśle, metrologii, medycynie, ochronie środowiska i dóbr kultury nie mogły pozostać niezauważone w momencie rozpoczęcia procesów integracyjnych. Od ponad 10 lat zwiększa się ilość projektów i przedsięwzięć realizowanych wspólnie przez instytucje naukowe i przedsiębiorstwa z państw Unii Europejskiej i państw kandydujących, w ramach tak znanych programów jak 5-ty i 6-ty Program Ramowy UE, COST, PHARE, COPERNICUS lub Inicjatywa EUREKA.  Jedną z pierwszych inicjatyw w kierunku usystematyzowania kontaktów, przepływu informacji i organizacji współpracy naukowo-badawczej oraz zastosowań technologii laserowych była austriacka propozycja a następnie utworzenie EULASNET, "Europejskiej Sieci Zastosowań Laserów", od końca 2001 roku realizowanej jako projekt E!2566 Inicjatywy EUREKA w klasie tzw. Projektu Parasol (Umbrella) w dziedzinie techniki - Lasery. Od 2006 roku inicjatywa ta kontynuowana jest jako EULASNET II. Na wniosek Niemiec, Zespół Ekspertów EULASNET zaproponował w grudniu 2001 r., aby Polska reprezentowała w nim kraje Europy Wschodniej. Kolejnym krokiem na drodze do integracji w Polsce środowisk naukowych i przemysłowych zajmujących się szeroko pojmowaną tematyką technologii laserowych i optycznych, stała się propozycja stworzenia polskiej sieci POLLASNET, (pod koniec 2001 r.), koordynowanej przez Wojskową Akademię Techniczną, Instytut Optoelektroniki (IOE WAT) jako instytucję zajmującą się od lat badaniami i rozwojem laserów i optoelektroniki, doświadczoną w ich zastosowaniu w wielu dziedzinach oraz mającą szerokie kontakty w kraju i zagranicą.

Poprzez komplementarną integrację badań podstawowych, badań stosowanych oraz wdrożeń technologii laserowych i optycznych liczymy na udane połączenie działań setek naukowców, inżynierów i przemysłowców i stworzenie centrum fachowości z pełnym dostępem do bibliotek technologii laserowych i optycznych oraz z pełną możliwością edukacji i treningu młodych inżynierów i naukowców.